Voor al uw entertainment tijdens uw feestelijkheden

voorwaarden

 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ten behoeve van Feestverzorging.com
Deze door CLC-VECTA, branchevereniging voor de evenementenbranche, opgestelde voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met Feestverzorging.com. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Hoofdstuk 1
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 4. Vergoeding en betaling
Artikel 5. Geheimhouding
Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 7. Verplichting opdrachtgever
Artikel 8. Uitbesteding, wijzigingen en meer- en minderwerk
Artikel 9. Levering en risico
Artikel 10. Eigendom
Artikel 11. Boetebeding
Artikel 12. Reclames
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Opzegging
Artikel 15. Ontbinding en opschorting
Artikel 16. Nietigheid e.d.
Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Hoofdstuk 2 Boekingen & Evenementen
Artikel 1. Prestaties van de Artiest
Artikel 2. Aanvang, einde en aard van het evenement of optreden
Artikel 3. Informatie
Artikel 4. Gebruik naam Artiest en Feestverzorging.com
Artikel 5. Gebruik muziekwerken e.d.
Artikel 6. Maken van opnamen en foto’s
Artikel 7. Merchandising
Artikel 8. Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever
Artikel 9. Catering
Artikel 10. Locatie
Artikel 11. Verzekeringen
Artikel 12. Sponsoring
Artikel 13. Programmering
Artikel 14. Overmacht
Artikel 15. Annulering en indeplaatsstelling
Artikel 16. Aansprakelijkheid


Hoofdstuk 3 Bijlage elektronisch dataverkeer
Artikel 1. Totstandkoming overeenkomst
Artikel 2. E-mailberichten
Artikel 3. Materialen en digitale informatie
Artikel 4. Gegevens en bestanden
Artikel 5. Intellectueel eigendom
Artikel 6. Veiligheid
Artikel 7. Informatie via website Feestverzorging.com


HOOFDSTUK 1


Artikel 1: Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan:
‘Artiest’: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten, amusement, sport, en/of media zoals artiest, musicus, presentator, (tv-) personality en al degenen die technische, productionele of artistieke bijstand aan deze (beroeps)beoefenaar verlenen;
‘Boeking’: het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een Opdracht;
‘Opdrachtgever’: de partij die de Opdracht aan Feestverzorging.com verstrekt;
‘Opdracht’: de door Opdrachtgever aan Feestverzorging.com verleende opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op:
(1) de organisatie van: (zang)optredens, (live)shows, presentaties, concerten, evenementen, scripts, films, festiviteiten, foto-shoots, TV- en/of theatershows en/of gedeelten daarvan dan wel het leveren van een bijdrage daaraan;
(2) het verzorgen van Boekingen, al dan niet in het kader van het hierboven onder (1) van dit artikel bepaalde;
(3) het geven van consultancy en/of adviezen;
(4) het (doen) vervaardigen van een Productie of leveren van een bijdrage aan een Productie;
(5) het verhuren en/of het in bruikleen geven van roerende zaken;
(6) het leveren van diensten in verband met (artiesten)management, sponsoring, acteren, Producties en/of (artistieke) producties van derden; en/of
(7) het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in een overeenkomst;
‘Overeenkomst’: de tussen Opdrachtgever en Feestverzorging.com tot stand gekomen overeenkomst van Opdracht;
‘Leverancier’: degene(n) die zich direct of indirect jegens Feestverzorging.com heeft verbonden of zal verbinden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
‘Productie’: elke door of vanwege Feestverzorging.com vervaardigde vastlegging van (al dan niet bewegend) beeld en/of geluid en/of iedere andere vorm van informatie op grond van een daartoe strekkende Opdracht;
‘Rider(s)’: bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot onder meer door Opdrachtgever aan de Artiest ter beschikking te stellen faciliteiten, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de Overeenkomst;
‘Partijen’: Feestverzorging.com en de Opdrachtgever;
‘Voorwaarden’: deze voorwaarden.


Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) en alle Overeenkomsten.
2.2 Voor zover Opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing, eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Feestverzorging.com.
2.3 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Feestverzorging.com zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door Feestverzorging.com uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor het Feestverzorging.com de afwijking heeft aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomsten
3.1 Alle door Feestverzorging.com gedane offertes en bevestigingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn geheel vrijblijvend en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door Feestverzorging.com te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Feestverzorging.com enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.
3.2 Opdrachtgever is verplicht om (a) alle door Feestverzorging.com  gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (b) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld, volledig en correct aan Feestverzorging.com te verschaffen, op grond waarvan Feestverzorging.com een aanbieding aan Opdrachtgever zal doen.
3.3 Indien de in artikel 3.2 bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Feestverzorging.com gerechtigd zijn om, naar eigen keuze, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de levering van de diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan Feestverzorging.com te voldoen.
3.4 Een Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand nadat Opdrachtgever en Feestverzorging.com de Overeenkomst hebben ondertekend of Opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van Feestverzorging.com heeft ondertekend of indien Feestverzorging.com met de werkzaamheden is begonnen.
3.5 Afspraken tussen Feestverzorging.com en de contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever binden Opdrachtgever. Is bij feitelijke uitvoering van de Opdracht geen contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig of bereikbaar, dan wordt Feestverzorging.com geacht, voor zover noodzakelijk, met instemming van Opdrachtgever als contactpersoon of vertegenwoordiger van Opdrachtgever op te treden en is zij dientengevolge bevoegd wijzigingen in de uitvoering aan te brengen, onder gehoudenheid van Opdrachtgever de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan Feestverzorging.com te vergoeden.


Artikel 4: Vergoeding en betaling
4.1 Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en de aan rechtenorganisaties, zoals Buma/Stemra en Sena, te betalen vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van Feestverzorging.com om bij aanvang van de Overeenkomst een aanbetaling en/of zekerheid te bedingen in de vorm van een betaling vooraf. Deze betaling vooraf vormt een onderdeel van de overeenkomst. Voornoemde betalings-termijn geldt als een fatale termijn, waardoor Opdrachtgever indien zij niet binnen deze termijn voldoet van rechtswege, en aldus zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim is en over het verschuldigde de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW aan Feestverzorging.com verschuldigd is. Feestverzorging.com is pas gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst nadat de zekerheid is gesteld. (zie ook art. 4.8)
4.3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, of betaling voor een bepaalde datum, wordt door niet-tijdige of niet-volledige betaling van een termijn de gehele overeengekomen vergoeding direct opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
4.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal Feestverzorging.com haar vordering ter invordering uit handen kunnen geven en komen alle daarmee door Feestverzorging.com, dan wel door haar ingeschakelde derden gemaakte kosten, zoals buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en advocaatkosten, volledig voor rekening van Opdrachtgever.
4.5 Kosten worden steeds overeengekomen op basis van de op het tijdstip van de Overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst met Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van Feestverzorging.com prijsverhogingen, bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, valuta- en/ of koerswijzigingen, of rechtenorganisaties, voordoen, is Feestverzorging.com gerechtigd om deze verhoging in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Indien voornoemde verhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de kosten, heeft ieder van de partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder het recht op schadevergoeding voor Opdrachtgever.
4.6 Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, dan is ieder van de Opdrachtgevers jegens Feestverzorging.com hoofdelijk verbonden tot betaling van alle vergoedingen en kosten.
4.7 Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding zonder enige korting of verrekening te voldoen.
4.8 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Feestverzorging.com daartoe aanleiding geeft, is Feestverzorging.com te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aan Feestverzorging.com (aanvullende) zekerheid stelt in een door Feestverzorging.com te bepalen vorm waar onder een bankgarantie en/of een (aanvullend) voorschot op de overeengekomen vergoeding betaalt. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 5: Geheimhouding
5.1 Opdrachtgever en haar werknemers zijn gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden die hij van Feestverzorging.com heeft ontvangen. Opdrachtgever en haar werknemers mogen slechts deze gegevens, informatie en bescheiden vermenigvuldigen na schriftelijke toestemming van Feestverzorging.com.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 De totale aansprakelijkheid van Feestverzorging.com wegens toerekenbare tekortkoming in haar nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf, onverminderd het hierna in dit artikel 6 bepaalde.
6.2 Onder “directe schade” als bedoeld in artikel 6.1 wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Feestverzorging.com aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.
6.3 Aansprakelijkheid van Feestverzorging.com voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6.4 Feestverzorging.com is, met inachtneming van de overige bepalingen in dit artikel, uitsluitend aansprakelijk indien Opdrachtgever Feestverzorging.com onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming wordt gegeven en Feestverzorging.com ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming te bevatten, zodat Feestverzorging.com in staat is adequaat te reageren. In artikel 6.3 is aansprakelijkheid voor indirecte schade reeds uitgesloten. Indien Feestverzorging.com aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Feestverzorging.com te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Feestverzorging.com meldt.
6.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook toegebracht door Opdrachtgever of derden aan eventueel door Feestverzorging.com aan Opdrachtgever in bruikleen gegeven en/of verhuurde en/of door Feestverzorging.com in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte goederen. Opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten en zal op het eerste verzoek inzage verschaffen in de polis en de polisvoorwaarden.
6.7 Indien Feestverzorging.com direct of indirect ondergeschikten van Feestverzorging.com, niet-ondergeschikten en/of andere personen bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Feestverzorging.com ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Feestverzorging.com. Dit geldt tevens voor de door Feestverzorging.com ingeschakelde derden.
6.8 Opdrachtgever vrijwaart Feestverzorging.com voor alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in artikel 6.6 aansprakelijk is. Opdrachtgever zal aan Feestverzorging.com vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door Feestverzorging.com gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.
6.9 In aanvulling op de overige bepalingen in dit artikel is Feestverzorging.com nimmer aansprakelijk voor onjuist of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever van door Feestverzorging.com ter beschikking gestelde goederen.
6.10 Indien Feestverzorging.com, onverminderd het bepaalde in de voorgaande bepalingen, toch aansprakelijk is, is zij slechts aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico.


Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is jegens Feestverzorging.com verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege en Feestverzorging.com, welke betrekking hebben op enige activiteit van Opdrachtgever in het kader van een Opdracht, onverkort na te komen.
7.2 Opdrachtgever garandeert jegens Feestverzorging.com over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee Feestverzorging.com de Opdracht uitvoert en het gebruik van hetgeen Feestverzorging.com levert. Opdrachtgever zal Feestverzorging.com desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan Feestverzorging.com ter beschikking stellen.
7.3 Opdrachtgever zal Feestverzorging.com steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met de activiteiten van Opdrachtgever in verband waarmee Feestverzorging.com de Opdracht uitvoert of het gebruik van hetgeen Feestverzorging.com levert.
7.4 Opdrachtgever zal met betrekking tot diensten gelijk of vergelijkbaar aan de diensten van Feestverzorging.com niet aan een derde enige opdracht (doen) geven, dan wel dergelijke diensten (doen) gedogen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Feestverzorging.com .
7.5 Opdrachtgever zal Feestverzorging.com volledig in staat stellen om haar diensten naar behoren te verrichten.
7.6 Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Feestverzorging.com gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel de levering van de diensten op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding en de schade van Feestverzorging.com volledig aan Feestverzorging.com te voldoen.
7.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd, zonder de schriftelijke toestemming van Feestverzorging.com , het geleverde door te verkopen en/of leveren aan derden, dan wel haar verplichtingen en/of rechten uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.


Artikel 8: Uitbesteding, wijzigingen, meer- en minderwerk
8.1 Feestverzorging.com is gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden, met dien verstande, dat zulks niet mag leiden tot een resultaat waarbij Opdrachtgever een wezenlijk andere prestatie dan de overeengekomen prestatie ontvangt.
8.2 Indien een behoorlijke uitvoering van de diensten van Feestverzorging.com zulks naar het oordeel van Feestverzorging.com noodzakelijk maakt, zal Feestverzorging.com gerechtigd zijn om in overleg met Opdrachtgever de overeengekomen diensten te wijzigen c.q. aan te vullen.
8.3 Indien Opdrachtgever, na totstandkoming van de Overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen in de Overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering van) de Opdracht, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan Feestverzorging.com kenbaar te maken. Deze wijzigingen zijn eerst van kracht, indien zij schriftelijk door Feestverzorging.com zijn aanvaard. De kosten die zijn verbonden aan de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever.
8.4 Indien een wijziging van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever. Feestverzorging.com zal echter haar uiterste best doen alsnog uitvoering te geven aan de werkzaamheden binnen een redelijke termijn.
8.5 Indien voor de werkzaamheden van Feestverzorging.com een vaste prijs is overeengekomen, zal iedere overschrijding daarvan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever behoeven. Opdrachtgever is alsdan gehouden bedoeld meerwerk pro rata aan Feestverzorging.com te vergoeden, alsmede de additionele kosten.
8.6 Indien Feestverzorging.com ten behoeve van of bij de uitvoering van de Overeenkomst, een overeenkomst met een leverancier of een andere derde heeft gesloten welke gebruik maakt van algemene voorwaarden, dan zijn ook deze voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst tussen Feestverzorging.com en Opdrachtgever en kan Feestverzorging.com zich daarop jegens Opdrachtgever beroepen. Opdrachtgever aanvaardt hierbij de toepasselijkheid van bedoelde algemene voorwaarden, waarvan door Feestverzorging.com op zijn verzoek een afschrift aan Opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld.
8.7 Feestverzorging.com zal zich ervoor inspannen dat in het kader van de Overeenkomst gecontracteerde Artiesten en Leveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks Opdrachtgever het recht geeft om schadevergoeding te vorderen of de Overeenkomst te ontbinden, heeft Feestverzorging.com echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Feestverzorging.com zal steeds tevoren wel in overleg met Opdrachtgever treden over dergelijke wijzigingen.
8.8 Indien Feestverzorging.com voor het werven van derden haar bemiddeling verleent, zal Feestverzorging.com een daarvoor nader overeen te komen vergoeding in rekening brengen. De honorering van door bemiddeling van Feestverzorging.com door Opdrachtgever geëngageerde derden voor wie Feestverzorging.com niet aansprakelijk is, geschiedt rechtstreeks door Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaart Feestverzorging.com dienaangaande van iedere aanspraak van bedoelde derden.
8.9 Indien voor de werkzaamheden van Feestverzorging.com een vaste vergoeding is overeengekomen zal, indien de werkzaamheden minder tijd in beslag hebben genomen dan is overeengekomen of voorzien of minder kosten zijn gemaakt, dit geen gevolgen hebben voor de overeengekomen vergoeding.


Artikel 9: Levering en risico
9.1 De in offertes, opdrachtbevestigingen en/of Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en derhalve niet fataal en binden Feestverzorging.com niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 Feestverzorging.com doet haar uiterste best om de leveringstermijnen na te komen. De Opdrachtgever dient Feestverzorging.com schriftelijk in gebreke te stellen indien de leveringstermijnen worden overschreden.
9.3 De leveringstermijnen vangen pas aan op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later, bij ontvangst van alle noodzakelijke gegevens, inlichtingen en bescheiden als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden of bij ontvangst van de bedongen vergoeding.
9.4 Verzending of bezorging van goederen, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, door of vanwege Feestverzorging.com aan wie en waar dan ook, geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9.5 Indien Opdrachtgever het door Feestverzorging.com geleverde niet afneemt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Feestverzorging.com is in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had afname plaatsgevonden.
9.6 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het geleverde. Daarbij is Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen alsmede voor het afsluiten van de benodigde verzekeringen. Opdrachtgever vrijwaart Feestverzorging.com dienaangaande van alle aanspraken van derden.
9.7 Feestverzorging.com is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan Opdrachtgever of derden toebehorende gelden en goederen.
9.8 Indien Opdrachtgever bij de levering geen bezwaar maakt, wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en heeft de levering plaatsgevonden.
9.9 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het geleverde aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de Overeenkomst is bestemd. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Feestverzorging.com wijzigingen aan te brengen in het geleverde.


Artikel 10: Eigendom
10.1 Alle door Feestverzorging.com verkochte en/of geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan. Tot dat moment wordt de Opdrachtgever geacht de goederen uitsluitend voor Feestverzorging.com te houden. De Opdrachtgever mag de goederen niet in eigendom overdragen, leveren of verpanden of anderszins tot zekerheid overdragen. De eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten ter beschikking gestelde goederen, blijft te allen tijde bij Feestverzorging.com .
10.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen, concepten, opnamen en alle eventuele andere voor Opdrachtgever gerealiseerde goederen, waarin mede begrepen de eventueel aan Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij Feestverzorging.com of haar licentiegevers rusten. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Feestverzorging.com , genoemde materialen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan als uitdrukkelijk door Feestverzorging.com wordt toegestaan in de Overeenkomst.
10.3 De eigendom van de eventueel aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij Feestverzorging.com . Opdrachtgever is gerechtigd over de goederen te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening in het kader van de overeenkomst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan aan derden zekerheidsrechten te vestigen op de ter beschikking gestelde goederen.
10.4 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Feestverzorging.com niet nakomt, is Feestverzorging.com onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de ter beschikking gestelde goederen voor rekening van Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. Opdrachtgever is verplicht aan Feestverzorging.com alle medewerking te verlenen indien deze van voornoemd recht gebruik maakt. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 11: Boetebeding
11.1 Bij overtreding van enige verplichting van Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in de artikelen 7, 9 en 10 is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van € 10.000,-- aan Feestverzorging.com verschuldigd, onverminderd enig ander aan Feestverzorging.com toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding en tevens een bedrag van € 1.000,-- per dag dat deze overtreding voortduurt.


Artikel 12: Reclames
12.1 Opdrachtgever is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering door Feestverzorging.com van de Overeenkomst onverwijld na constatering aan Feestverzorging.com mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee (2) dagen aan Feestverzorging.com schriftelijk te bevestigen. Indien Opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt Feestverzorging.com geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
12.2 Indien Opdrachtgever een mogelijk gebrek of een mogelijke tekortkoming redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken binnen de in artikel 12.1 gestelde termijn, is Opdrachtgever gehouden om van het gebrek of de tekortkoming onverwijld schriftelijk aan Feestverzorging.com mededeling te doen, uiterlijk binnen acht (8) dagen, te rekenen vanaf het moment dat Opdrachtgever het gebrek of de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken dan wel heeft ontdekt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen rechtsgeldig beroep meer kan doen op enige tekortkoming of enig gebrek en Feestverzorging.com niet meer aansprakelijk is voor de door Opdrachtgever geleden schade.
12.3 Klachten omtrent de hoogte van het factuurbedrag moeten binnen veertien (14) dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk en rechtstreeks bij Feestverzorging.com zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn recht om bezwaar te maken over de hoogte van het factuurbedrag is komen te vervallen.


Artikel 13: Overmacht
13.1 In geval van overmacht zal Feestverzorging.com zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Feestverzorging.com onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Feestverzorging.com jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Feestverzorging.com kan worden verlangd.
13.2 Onder overmacht in de zin van artikel 13.1 van deze algemene voorwaarden wordt mede begrepen:
- niet toerekenbare tekortkoming van Feestverzorging.com of van personen waarvan Feestverzorging.com bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van Feestverzorging.com ; alsmede
- werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(-dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Feestverzorging.com , storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.
13.3 Voor het geval sprake is van toerekenbare tekortkoming door Opdrachtgever, is het bepaalde in artikel 6:75 BW uitgesloten en is Opdrachtgever derhalve gehouden om iedere door Feestverzorging.com geleden schade te vergoeden, onverminderd iedere andere verplichting van Opdrachtgever en zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

Artikel 14: Opzegging
14.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever deze Overeenkomst desalniettemin en om welke reden dan ook tussentijds opzegt, zal de Opdrachtgever het geleden verlies en gederfde winst van Feestverzorging.com compenseren. Deze compensatie is direct opeisbaar.

Artikel 15: Ontbinding en opschorting
Feestverzorging.com is gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel, naar eigen keuze, de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:
a. de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor haar uit de Overeenkomst voortvloeit; of
b. na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van Feestverzorging.com is gekomen die Feestverzorging.com een goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen kan voldoen; of
c. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan wordt overgegaan; of
d. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; of
e. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
f. de rechtspersoon van de Opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd.
In de genoemde gevallen zijn de vorderingen van Feestverzorging.com op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, één en ander onverminderd het recht van Feestverzorging.com volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16: Nietigheid e.d.
16.1 De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst tussen partijen (en derhalve ook van de algemene voorwaarden) tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benadert. Het voorgaande geldt dienovereenkomstig in het geval dat enige bepaling van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan in strijd zou zijn met enige regelgeving op het gebied van het mediarecht.


Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Feestverzorging.com is gevestigd.


HOOFDSTUK 2 BOEKINGEN EN EVENEMENTEN


Artikel 1: Prestaties van de Artiest
1.1 Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van de prestaties en de aard van het optreden van de Artiest alsook te aanvaarden dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan volledig door de Artiest wordt bepaald. De Artiest mag het geluidsvolume produceren dat hij nodig acht in het belang van het optreden. Als de geldende vergunningen artikelen bevatten over geluidsbegrenzing, dient Opdrachtgever dit tijdig, zo mogelijk bij de opdrachtverstrekking, schriftelijk aan Feestverzorging.com te melden. Zo nodig en/of mogelijk doet Opdrachtgever zijn uiterste best zorg te dragen voor een ontheffing van bedoelde geluidsbegrenzing. De afspraken hierover worden vastgelegd in de Rider onder het hoofdstuk voorzieningen ten behoeve van geluid.


Artikel 2: Aanvang, einde en aard van het evenement of optreden
2.1 De door Partijen overeengekomen tijden van aanvang en einde van het optreden van de Artiest en/of het evenement zijn bindend. Indien Opdrachtgever tijdens de voorbereiding of uitvoering van het optreden van de Artiest en/of het evenement Feestverzorging.com verzoekt de overeengekomen eindtijd naar een ander tijdstip te wijzigen, is Feestverzorging.com gerechtigd om naar eigen inzicht dit verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te aanvaarden.
2.2 Indien Partijen een “besloten” optreden van de Artiest of een “besloten” evenement overeenkomen, zal het Opdrachtgever verboden zijn om toegangsbewijzen daarvoor te verkopen of anderszins toegang tegen betaling te verlenen en zal het Opdrachtgever tevens verboden zijn om enige vorm van publiciteit aan het optreden of evenement te geven, waar onder de koppeling aan een merk via spaaracties en dergelijke. In geval van een besloten optreden of evenement is uitsluitend Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vervaardiging en verspreiding van de uitnodigingen aan een duidelijk omschreven doelgroep.


Artikel 3: Informatie
3.1 Opdrachtgever informeert Feestverzorging.com uiterlijk twee (2) weken voor het optreden van de Artiest en/of het evenement schriftelijk over alle informatie die benodigd is voor het optreden en/of het evenement, zoals routebeschrijving, naam en telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse. Feestverzorging.com zal zich er voor inspannen, dat de Riders, het podiumplan en de biografie van de Artiest zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Feestverzorging.com is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ter beschikking stellen van bedoelde informatie of onjuistheid of onvolledigheid van bedoelde informatie.


Artikel 4: Gebruik naam Artiest en het Feestverzorging.com
4.1 Het is Opdrachtgever verboden om, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, de (artiesten) naam, merken, logo’s en afbeeldingen van de Artiest, anders dan voor de aankondiging van het optreden van de Artiest en/of evenement, voor welk doel dan ook te gebruiken. Deze aankondigingen dienen overigens uiterlijk één (1) week na het optreden van de Artiest en/of evenement verwijderd te worden.
4.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Feestverzorging.com op enige wijze te verwijzen naar Feestverzorging.com of gebruik te maken van het logo, naam en/of huisstijl van Feestverzorging.com .


Artikel 5: Gebruik muziekwerken e.d.
5.1 Indien ter gelegenheid van het optreden van de Artiest of het evenement, al dan niet in het kader van de uitvoering door Feestverzorging.com van haar werkzaamheden ingevolge de Overeenkomst, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken gemaakt, dan wel muziekopnamen of audiovisuele opnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zal het te allen tijde de verantwoordelijkheid zijn van Opdrachtgever om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/ Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.
5.2 Opdrachtgever vrijwaart Feestverzorging.com van alle aanspraken van derden ter zake en zal aan Feestverzorging.com vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houden met bedoelde aanspraken. Dit geldt tevens voor opnames gemaakt of verzorgd door de Artiest of personeel in dienst of uit naam van de Artiest.


Artikel 6: Het maken van opnamen en foto’s
6.1 Het is Opdrachtgever en/of derden niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen en/of foto’s te maken van het optreden van de Artiest of het evenement. Opdrachtgever zal door adequate maatregelen ervoor zorg dragen, dat ook het publiek en (andere) opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden geen geluids- en/of beeldopnamen van het optreden van de Artiest of het evenement zal maken.


Artikel 7: Merchandising
7.1 Opdrachtgever stelt op verzoek van en in overleg met Feestverzorging.com of met de Artiest een adequate ruimte met tafel(s) en verlichting beschikbaar voor de verkoop van merchandisingproducten van de Artiest, waaronder begrepen cd’s, foto’s en kleding. De Artiest dan wel door de Artiest ingeschakelde derden is exclusief en zonder vergoeding of beperking gerechtigd tot bedoelde verkoop.


Artikel 8: Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever verklaart en garandeert voor eigen rekening en risico en zonder dat hieraan nadere kosten voor Feestverzorging.com verbonden zijn in verband met het optreden van de Artiest en het evenement, dat de Rider(s) door Opdrachtgever volledig wordt/worden nageleefd en dat:
a. ten behoeve van het optreden deugdelijke professionele geluids- en lichtapparatuur en geluids- en lichttechnici beschikbaar zijn;
b. met een zgn. unieke sleutel af te sluiten kleedaccommodaties voor de Artiest en medewerkers van de Artiest in de directe nabijheid van het podium beschikbaar zijn, vanaf 1 uur voor aanvang van het optreden tot 1 uur na afloop van het optreden;
c. de kleedaccommodaties zijn voorzien van licht, verwarming, tafel, stoelen, spiegel, stromend water, schone handdoeken, kledingrek en stopcontacten 220V;
d. in de kleedaccommodaties voldoende frisdranken, mineraalwater, thee en koffie voor gebruik beschikbaar zijn;
e. een deugdelijk podium en de noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen beschikbaar zijn;
f. geen beeld- of geluidsopnamen of foto’s zullen worden gemaakt van het optreden en het evenement en geen schrijvende, filmende of fotograferende pers aanwezig zal zijn bij het optreden en het evenement;
g. voldoende personeel van een in overleg met Feestverzorging.com door Opdrachtgever ingeschakelde professionele particuliere beveiligingsorganisatie aanwezig is, zowel voor, tijdens als na afloop van het evenement;
h. al het publiciteitsmateriaal met betrekking tot het optreden en het evenement vooraf ter goedkeuring aan Feestverzorging.com wordt voorgelegd;
i. in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest en andere personen;
j. de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
k. indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het optreden aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de Overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen;
l. de Artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren;
m. Opdrachtgever niet meer dan het overeengekomen en niet meer dan het door de bevoegde autoriteiten toegestane aantal bezoekers zal toelaten in/op de locatie van het evenement en dat Opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende bruikbare nooduitgangen, brandblusmiddelen, barriers en andere veiligheidsmaatregelen;
n. er in de directe nabijheid van het podium parkeergelegenheid is voor de Artiest en de medewerkers van de Artiest en Feestverzorging.com ;
o. geen producten die betrekking hebben op de Artiest ter gelegenheid van het optreden en het evenement worden verspreid of verkocht op of in de locatie van het optreden en evenement en de directe omgeving daarvan, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Feestverzorging.com ;
p. Opdrachtgever hooguit 5 introducés van de Artiest en hooguit 5 introducés van Feestverzorging.com gratis toegang zal verschaffen tot het optreden van de Artiest en het evenement, dit te regelen via de Riders of in onderling overleg;
q. Opdrachtgever in verband met het optreden, het evenement en het voorgaande de redelijke aanwijzingen van Feestverzorging.com opvolgt.
8.2 Opdrachtgever zal zorg dragen voor alle voor het organiseren van het optreden van de Artiest en het evenement vereiste vergunningen en garandeert dat de inrichting van de locatie voldoet aan alle hierop betrekking hebbende wettelijke verplichtingen en overige daarmee gelijk te stellen voorschriften. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen, dat door het optreden van de Artiest en het evenement en de organisatie daarvan niet in strijd wordt gehandeld met wettelijke bepalingen, verordeningen of andere overheidsvoorschriften, zoals maar niet beperkt tot het aanplakken van publiciteitsposters. Opdrachtgever vrijwaart Feestverzorging.com van alle aanspraken ter zake, zoals, maar niet beperkt tot boetes dwangsommen e.d. en Opdrachtgever zal aan Feestverzorging.com vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houdt met bedoelde aanspraken.
8.3 Teneinde ieder misverstand te vermijden, verklaart en garandeert Opdrachtgever dat (i) het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor haar eigen risico wordt georganiseerd en plaatsvindt, (ii) dat ieder eventueel verlies als gevolg van de exploitatie van het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor eigen risico van Opdrachtgever zal zijn en (iii) dat alle kosten gemoeid met het optreden van de Artiest en het evenement uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever zijn.
8.4 Iedere vergoeding zoals bepaald in de Overeenkomst is gebaseerd op de in de Overeenkomst bepaalde zaalcapaciteit, toegangsprijzen en de begroting van de kosten die gemoeid zijn met het optreden c.q. het evenement. Opdrachtgever zal op eerste verzoek aan Feestverzorging.com alle onderliggende bescheiden, zoals kwitanties, facturen, overeenkomsten e.d. in verband met de door Opdrachtgever gemaakte kosten, het aantal toegangsbewijzen en de gehanteerde toegangsprijzen, aan Feestverzorging.com overleggen. Indien de zaalcapaciteit en/of toegangsprijzen zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn overschreden, of minder kosten dan in de kostenbegroting zijn gemaakt, dan zal Opdrachtgever een evenredig hogere vergoeding aan Feestverzorging.com verschuldigd zijn. Onder geen enkele omstandigheid zullen de vergoedingen worden verlaagd.
8.5 Indien Opdrachtgever enige verplichting of garantie zoals hiervoor in dit artikel 8 bepaald, niet of niet naar behoren nakomt of schendt, dan hebben Feestverzorging.com en de Artiest het recht, onverminderd ieder ander aan hen toekomend recht, om het optreden op te schorten of, indien het optreden reeds is aangevangen, het optreden te staken, totdat Opdrachtgever haar verplichtingen wel naar behoren nakomt. Indien Opdrachtgever blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen en de Artiest op die grond het optreden langer dan één uur na het overeengekomen aanvangstijdstip of het tijdstip waarop het optreden is gestaakt, niet (opnieuw) aanvangt, dan is de Artiest gerechtigd om het optreden geen (verdere) doorgang te laten vinden, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om al zijn verplichtingen, waaronder zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding, onverkort na te komen en onverminderd het recht van de Artiest en Feestverzorging.com op schadevergoeding.


Artikel 9: Catering
9.1 Indien Feestverzorging.com in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk is voor catering (i.c. het verstrekken van spijzen en/of dranken), zal het door Opdrachtgever aan Feestverzorging.com vooraf opgegeven aantal personen, waarop zulks betrekking heeft, bindend zijn. Indien blijkt dat het door Feestverzorging.com of het door Feestverzorging.com ingeschakelde cateringbedrijf voor meer personen dan door Opdrachtgever opgegeven moet leveren, is Feestverzorging.com gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, of de levering aan personen als meerwerk te aanvaarden. Het door Feestverzorging.com of door het door Feestverzorging.com ingeschakelde cateringbedrijf getelde aantal aanwezige personen, verminderd met het vooraf gemelde aantal personen, is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.


Artikel 10: Locatie
10.1 Indien de Overeenkomst door Feestverzorging.com moet worden uitgevoerd in of op een locatie, die niet door Feestverzorging.com of een door Feestverzorging.com gecontracteerde derde ter beschikking wordt gesteld dan wel niet voldoet aan de vereiste en tussen Partijen afgesproken voorwaarden, is Feestverzorging.com op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende locatie niet daadwerkelijk ter beschikking is, onverminderd het recht van Feestverzorging.com om nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
10.2 Opdrachtgever garandeert dat hij optreedt als organisator van het optreden van de Artiest en/of het evenement en als zodanig optreedt jegens de verhuurder/eigenaar van de plaats van het optreden van de Artiest en/of het evenement en dientengevolge volledig aansprakelijk zal zijn.


Artikel 11: Verzekeringen
11.1 Opdrachtgever is verplicht om ten gunste van de Artiest en de muzikale, technische en organisatorische begeleiders van de Artiest een voldoende dekkende verzekering af te sluiten tegen de wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever. Is Opdrachtgever een vereniging of stichting dan is deze verplicht ten behoeve van haar bestuursleden en degenen die namens of in opdracht van het bestuur handelen, een voldoende dekkende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De verzekeringspolissen en voorwaarden en, desgevraagd, een Engelse vertaling daarvan dienen door Opdrachtgever uiterlijk twee (2) weken voor het optreden van de Artiest of het evenement aan Feestverzorging.com , dan wel aan (de vertegenwoordigers van) de Artiest ter goedkeuring te worden voorgelegd.


Artikel 12: Sponsoring
12.1 Het optreden van de Artiest en het evenement, alsmede de publiciteit daaromtrent, zullen niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of bedrijf zonder schriftelijke toestemming van Feestverzorging.com . De Artiest is niet verplicht tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder dat daartoe schriftelijke voorafgaande toestemming van Feestverzorging.com is verkregen.


Artikel 13: Programmering
13.1 Opdrachtgever zal slechts in overleg met en na verkregen toestemming van Feestverzorging.com een andere artiest boeken als voorprogramma/supportact bij de Artiest of als onderdeel van het evenement.


Artikel 14: Overmacht
14.1 Onder overmacht als bedoeld in artikel 13 van Hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden wordt ook verstaan: storingen in de geregelde aanvoer van door Leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de Artiest op de dag van het optreden en/of het evenement; overlijden van een nader aan te duiden familielid van de Artiest; het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest; de omstandigheden waardoor de Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden) en/of waardoor het optreden niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van dit bijzonder deel van de algemene voorwaarden.


Artikel 15: Annulering en indeplaatsstelling
15.1 Feestverzorging.com heeft het recht om hetzij het optreden en/of het evenement te annuleren, hetzij in overleg met Opdrachtgever het optreden en/of evenement naar een andere datum te verplaatsen, indien, op de dag van het optreden en/of het evenement, de Artiest radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen heeft of indien de Artiest als gevolg van contractuele verplichtingen voor een buitenlandse tournee in het buitenland verblijft, zonder dat Feestverzorging.com en/of de Artiest jegens de Opdrachtgever in dat geval schadeplichtig zal zijn.
15.2 In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in artikel 14 en 15.1 van dit bijzonder deel van deze algemene voorwaarden is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is om op te treden, heeft Feestverzorging.com het recht, maar niet de plicht, om het desbetreffende optreden in overleg met de Opdrachtgever door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van Opdrachtgever, zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst met Feestverzorging.com (gedeeltelijk) te ontbinden of anderszins te beëindigen.


Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1 In aanvulling op artikel 6 van Hoofdstuk 1 van de Voorwaarden is Opdrachtgever aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van of in verband met het optreden van de Artiest en het evenement toegebracht door bezoekers van het optreden en het evenement of medewerkers of andere opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden aan (i) Opdrachtgever, (andere) bezoekers of opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden of hun zaken of aan (ii) Feestverzorging.com , de Artiest, hun medewerkers of opdrachtnemers of hun zaken of aan (iii) de locatie (en toebehoren) van het optreden of het evenement en alle (overige) goederen die zich in verband met het optreden en het evenement op de locatie bevinden. Opdrachtgever vrijwaart Feestverzorging.com van alle aanspraken van derden ter zake en Opdrachtgever is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten en alle hiermee gemoeide kosten te vergoeden.


HOOFDSTUK 3


BIJLAGE ELEKTRONISCH DATAVERKEER
Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de toepasselijke Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Feestverzorging.com. Naast de in de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gebruikte definities, wordt in deze bijlage onder “Elektronisch dataverkeer” verstaan: het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via alle elektronische communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld e-mail, FTP (File Transfer Protocol) of interactieve internetpagina’s;


Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst
1.1 Deze Bijlage is van toepassing op de website(s) van Feestverzorging.com en op alle diensten die via de site(s) worden aangeboden en op alle communicatie met Feestverzorging.com . Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.
1.2 In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ ontvangsttijdstip van een door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via de website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door Feestverzorging.com ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van Feestverzorging.com als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


Artikel 2: E-mail berichten
2.1 Een overeenkomst per e-mailbericht kan in het kader van de algemene leveringsvoorwaarden gelijk worden gesteld met een schriftelijke overeenkomst.
2.2 Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile gegevens van Feestverzorging.com dwingend bewijs opleveren.
2.3 E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.


Artikel 3: Materialen en digitale informatie
Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de overeenkomst en die in het kader daarvan aan Feestverzorging.com ter beschikking worden gesteld, zullen op eerste verzoek van Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Feestverzorging.com heeft voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van Opdrachtgever. Alle materialen en digitale informatie die door Feestverzorging.com ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever zullen op eerste verzoek van en aan Feestverzorging.com worden overgedragen.

Artikel 4: Gegevens en bestanden
4.1 Feestverzorging.com behandelt de gegevens van Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Feestverzorging.com daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.
4.2 Als de Opdrachtgever gegevens aan Feestverzorging.com verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien Opdrachtgever een bestelling doet via de website van Feestverzorging.com registreert Feestverzorging.com die bestellingen op naam. De gegevens van de Opdrachtgever worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van Opdrachtgever uit te voeren.

Artikel 5: Intellectueel eigendom
5.1 Als de Opdrachtgever Feestverzorging.com een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de website van Feestverzorging.com te publiceren, geeft de Opdrachtgever Feestverzorging.com daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de Opdrachtgever opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.
5.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Feestverzorging.com , waaronder de programmatuur, teksten, beeld en geluid berusten bij Feestverzorging.com en/of bij diegene van wie Feestverzorging.com een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder de toestemming van Feestverzorging.com op de website van Feestverzorging.com vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 6: Veiligheid
6.1 Gegevens die Opdrachtgever opgeeft bij Feestverzorging.com ter zake bankrekeningnummers c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol verstuurd.
6.2 Feestverzorging.com laat dagelijks een virus check uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website van Feestverzorging.com virusvrij is en blijft. Feestverzorging.com kan echter de virusvrijheid van de website niet garanderen.
Artikel 7: Informatie via de website van Feestverzorging.com
7.1 Informatie die Opdrachtgever op de website van de Feestverzorging.com aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Feestverzorging.com kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. De Opdrachtgever is als gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee samenhangende acties op basis van de informatie.
7.2 Informatie op de website van Feestverzorging.com kan van tijd tot tijd worden aangepast.
7.3 De website van Feestverzorging.com bevat mogelijk links naar websites van derden. Feestverzorging.com selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Feestverzorging.com kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. Zie ook de op de website geplaatste disclaimer.


Laatst herzien augustus 2016